CARACTERÍSTIQUES EVOLUTIVES DELS INFANTS DOS ANYS


1. Característiques evolutives de l’Infant de 2 anys

1.1.Desenvolupament psicomotor

El nen de dos anys camina perfectament i inicia d’una manera progressiva, el desplaçament per marxa i cursa. També puja i baixa escales tot sol, encara que tingui la necessitat de posar els dos peus en el mateix esglaó.

De la deambulació avancem fins al salt, primer amb els peus junts i després amb els peus alternats.

També és capaç de xutar amb la pilota, així com de pedalejar i muntar en un tricicle. De manera, que cada dia guanya en habilitat, coordinació i velocitat.

Respecte a la psicomotricitat, fins i tot, és capaç, d’imitar traços verticals i horitzontals.

1.2. Desenvolupament cognitiu

L’evolució més important del nen d’aquesta edat a nivell cognitiu, és l’aparició de la funció simbòlica, és a dir, la representació mental dels objectes, llocs i persones, tot incloent-s’hi, ell mateix.

Com a conseqüència d’això, apareix el joc simbòlic, el qual és importantíssim en aquesta etapa ( jugar a cuinetes, a perruquers, a nines, etc).

La seva manera d’aprendre, es basa en l’assaig-error o tempteig aleatori, fins que troba la solució correcta. Per exemple, si la mestra, li presenta quatre targetes de colors diferents, i li pregunta quin és el color vermell, anirà assenyalant per ordre les targetes i mirant a l’hora la cara de la mestra, fins que per eliminació, trobi la targeta.

Respecte al pensament lògic-matemàtic, a partir dels dos anys, pot distingir dues formes iguals ( triangles, rodones, etc ). A partir dels tres anys ja pot identificar la rodona, el quadrat i el triangle.

1.3. Desenvolupament del llenguatge

A partir dels dos anys, el nen formula petites frases com per exemple: tinc set, la qual cosa es coneix com a llenguatge telegràfic. Tanmateix, començarà a utilitzar els pronoms possessius donant màxima prioritat al meu. Més tard, ja serà capaç d’utilitzar els pronoms personals.
Entre els dos i els tres anys, el nen aprèn a parlar.

1.4. Desenvolupament psico-social


L’època dels dos anys, es coneix com la crisi del negativisme, que és una manifestació totalment normal del desenvolupament de la seva autonomia, en la qual el nen/a dòcil i complaent, es transforma en rebel i malhumorat. Algú, una vegada, es va atrevir a denominar aquesta etapa com a l’adolescència dels dos anys .

També aprèn, a formular judicis negatius davant de les ordres i els missatges de l’adult, és a dir, aprèn a dir que no.

Aquesta crisi se li ha de respectar, però això no vol dir que el nen s’imposi davant de l’adult. És el moment de treballar els límits i aprendre a distingir dels comportaments adequats, dels inadequats.

En aquesta etapa la base del desenvolupament de la socialització , es troba en la imitació i l’observació de l’altre. És per això que el paper de l’adult és tan important com a referent de l’infant, per tal d’aportar-hi seguretat i confiança.

Respecte als jocs amb els altres companys, el nen d’aquesta edat desenvolupa el joc paral·lel. És a dir, el nen juga al costat dels altres nens però no amb ells. Més endavant, cap als tres anys comença a saber jugar amb els altres interrelacionant-se.

Tanmateix, al voltant dels dos anys, es desenvolupa la consolidació del control dels esfínters, el qual, juntament amb el control motor, és la font principal del sentiment d’autonomia.

Dins d’aquest període també podem destacar com a trets psicològics importants: la gelosia com a reacció d’inseguretat, les mentides fruit d’una immaduresa per distingir la realitat i la fantasia.

Tanmateix aquesta aspectes són variables en funció de la maduresa i de les característiques pròpies de cada nen/a.

2. Activitats d’aprenentatge


Les activitats d’aprenentatge per mitjà de les quals aprenen els nens de 2-3 anys, giren al voltant de les tres grans àrees curriculars:

-Descoberta d’un mateix.
- Descoberta de l’entorn natural i social.
- Intercomunicació i llenguatges.

2.1. Descoberta d’un mateix

- El cos i la pròpia imatge
- Descoberta de l’entorn natural i social
- Intercomunicació i llenguatges


2.2. Descoberta de l’entorn natural i social

- Els primers grups socials /la família, l’escola)
- La vida en societat ( la comunitat, algunes professions, canvis climàtics, Nadal, Carnestoltes, Setmana Santa)
- Diferents tipus d’objectes presents en l’entorn
- Animals i plantes


2.3. Intercomunicació i llenguatge

- Dins d’aquesta àrea s’inclou:

2.3.1. El llenguatge verbal que inclou el llenguatge oral, on el principal objectiu és desenvolupar un domini progressiu del vocabulari a través de textos orals de la tradició cultural ( contes, cançons, poesies), situacions d’expressió i comunicació, així com formes socials com la salutació i comiat i el llenguatge escrit, on es duu a terme la primera aproximació, amb les primeres produccions de traços lliures i dirigits,
manipulació de revistes i contes.

2.3.2. El llenguatge musical, el qual es divideix en:

2.3.2.1. Expressió Musical

Els continguts que es treballen són:

- Soroll – so, silenci
- Les propietats sonores del cos, i d’instruments musicals
- Cançons del folklore infantil, danses populars...

2.3.2.2. Expressió Corporal, on els continguts que es treballen són:

- Control del cos en els jocs, danses i activitats de relaxació
- Possibilitats expressives del propi cos per a expressar i comunicar sentiments, emocions i necessitats

2.3.3. El llenguatge plàstic

Els continguts que es treballen són:

- Colors primaris: vermell, blau i groc
- Utilització de materials útils per a l’expressió plàstica

2.3.4. Llenguatge matemàtic

Els continguts que es treballen són:

- Formes, orientació i representació en l’espai
- Propietats dels objectes
- Relacions d’uns objectes amb uns altres segons les seves característiques
- Producció de col·lecció d’elements
- Quantificadors bàsics: molts/pocs
- Nocions de mesura: gran/petit

3. Psicomotricitat, hàbits i valors

Per a finalitzar, és important destacar la importància de treballar la Psicomotricitat i els Hàbits i Valors.

3.1. Psicomotricitat

Els continguts són els següents:

- Activitat motriu espontània
- To ( treballar el to muscular a través d’exercicis)
- Postures bàsiques ( estar dret, estar assegut en una cadira i/o a terra i estar ajagut)
- Coordinació dinàmica general ( arrossegament, rodolament, posició de gateig i bipedisme)
- Coordinació dinàmica especial ( coordinació ull - mà i ull - peu)
- Controls motors ( el control motor és la capacitat de poder passar de la mobilitat a la immobilitat i a l’inrevés.
- Equilibri ( estàtic i dinàmic)
- Relaxació ( recuperar la calma després d’activitats d’agitació)
- Rítmica ( estimulació al ball)

3.2. Hàbits i valors

L’adquisició d’hàbits i valors en les edats compreses entre els 2 i 3 anys, està directament relacionada amb l’inici del desenvolupament de la pròpia autonomia en les diverses rutines de la vida quotidiana.

Els hàbits adequats per aquesta edat són: en el vestit, en l’alimentació, en la higiene personal, en l’ordre, en la responsabilitat i hàbits de relació.

Totes les activitats que es faran durant el curs estaran relacionades amb tot el que hem explicat, però com en aquesta etapa els nens tenen un nivell maduratiu tan diferent, no tots assoliran per igual els objectius, encara que s’instauraran les bases per posteriors aprenentatges.

<-tornar

C. Girona, numero 12, Montcada i Reixac 08110 - Telefon: 935 726 719 - llardisney@yahoo.es