Objectius Generals

Progressar en el coneixement i el domini del seu cos.
Assolir el grau de seguretat afectiva i emocional que correspon al seu moment maduratiu.
Adquirir uns determinats hàbits i normes de convivència.
Aprendre a observar i explorar l’entorn amb curiositat per poder assolir l’aprenentatge.
Saber apreciar manifestacions artístiques i culturals adients a la seva edat.
Discriminar, relacionar i retenir dades sensorials.
Representar aspectes de la realitat viscuda i saber-ho representar amb el joc simbòlic.
Saber-se comunicar a través dels diversos llenguatges:
Corporal, Verbal, Gràfic, Plàstic, Musical i Matemàtic.
Conèixer mitjançant la participació en manifestacions culturals, tradicionals i folklòriques, signes d’identitat propis de Catalunya.
- Iniciar l'adquisició de comportaments socials que facilitin la integració en el grup.
- Participar amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes d'alimentació, repòs i higiene personal.
- Comprendre el llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-se i expressar-se a través del moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una progressiva millora del llenguatge oral.
- Dominar progressivament el cos i l'adquisició de noves habilitats motrius, augmentant la seva autonomia en els desplaçaments, en l'ús dels objectes i l'orientació en l'espai quotidià.
- Actuar sobre larealitat immediata, descobrir-ne l'organització a partir de les pròpies vivències i establir relacions entre objectes segons les seves característiques perceptives.

Carrer Girona, número 12, Montcada i Reixac 08110 - Teléfon: 935 726 719 / 685 544 552 - llardisney@yahoo.es